โปรแกรมระบบสารสนเทศการศึกษา เวอร์ชัน 1.0 --> ออกแบบและพัฒนาโดย อ.ทรัพย์กนก รัตนมณเฑียรชัย --> E-Mail : subkanok@hotmail.com


 
คุณเข้าระบบในบัญชีผู้ใช้-->

รหัสนักศึกษา
ตัวอย่าง-->48424201001
ผลการเรียนของ-->ว่าที่ร้อยตรีปิยะพงษ์ ชมภูแดง

ภาคเรียนที่    1/2553  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา ผู้สอน เกรด
 1005804  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 3(0-0)ครูบังคับ   B
 1025205  หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3(2-2)ครูบังคับ   B
 1045103  การวัดและการประเมินผลการศึกษา 3(2-2)ครูบังคับ   B
 1055201  จิตวิทยาสำหรับครู 3(3-0)ครูบังคับ   B
รวมหน่วยกิต   12   หน่วยกิต  เกรดเฉลี่ย   3  
หน่วยกิตที่นำมาคิดเกรดเฉลี่ย   12   หน่วยกิต  

ภาคเรียนที่    2/2553  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา ผู้สอน เกรด
 1005805  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 3(0-0)ครูบังคับ   B
 1015102  หลักการศึกษาและวิชาชีพครู 3(3-0)ครูบังคับ   B
 1035201  ภาษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2)ครูบังคับ   B
 1045104  การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2)ครูบังคับ   B
รวมหน่วยกิต   12   หน่วยกิต  เกรดเฉลี่ย   3  
หน่วยกิตที่นำมาคิดเกรดเฉลี่ย   12   หน่วยกิต  

ภาคเรียนที่    3/2553  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา ผู้สอน เกรด
 1015901  สัมมนาทางการศึกษา 3(2-2)ครูเลือก   B
 1515702  บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 3(2-2)ครูเลือก   B+
รวมหน่วยกิต   6   หน่วยกิต  เกรดเฉลี่ย   3.25  
หน่วยกิตที่นำมาคิดเกรดเฉลี่ย   6   หน่วยกิต  สรุปผลการศึกษาทุกภาคเรียน
รวมหน่วยกิตทั้งหมด   30   หน่วยกิต
เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร(GPA)   3.05  
หน่วยกิตที่นำมาคิดเกรดเฉลี่ย   30   หน่วยกิต  


ออกแบบและพัฒนาโดย : อ.ทรัพย์กนก รัตนมณเฑียรชัย
อีเมล์ : rmc_subkanok@yahoo.com, subkanok@hotmail.com
Tel. : 01-9741905