โปรแกรมระบบสารสนเทศการศึกษา เวอร์ชัน 1.0 --> ออกแบบและพัฒนาโดย อ.ทรัพย์กนก รัตนมณเฑียรชัย --> E-Mail : subkanok@hotmail.com
 


รหัสประจำตัว     ค้นหารหัสจากรายชื่อ...
รหัสผ่าน    (วัน-เดือน-ปีเกิด 6 ตัวอักษร เช่น 310328)
สำหรับผู้ที่ยังไม่เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่
รหัสผ่านคือวัน-เดือน-ปีเกิด จำนวน 6 ตัวอักษร
กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าระบบได้ ให้ดำเนินการติดต่อสำนักทะเบียนฯ โดยตัวท่านเอง