นักศึกษาที่ยังไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ไม่มีสิทธิ์สอบภาคต้น
ติดต่อที่สำนักวิชาการและประมวลผล ด่วน!

ตรวจสอบตารางสอบภาคต้น
- ตรวจสอบตารางสอบ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ภาค กศ.ปช.

- ตรวจสอบตารางสอบ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ภาค กศ.ปช. (รายวิชาเลือกเสรี)

ภาคเรียน รหัสนักศึกษา
[เช่น 1/2560] [เช่น 60433601034]

ตารางสอบนักศึกษา ภาค-
สาขาวิชา-
ระดับ -
รหัสหมู่เรียน -
ประจำภาคเรียน -

วัน-เดือน-ปี เวลา ห้องสอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน ผู้กำกับห้องสอบ หมายเหตุ
               
               
               
               
               
               

พัฒนาโปรแกรมโดย อ.ทรัพย์กนก (ชาอ่อน)รัตนมณเฑียรชัย
วัน-เดือน-ปี7 มีนาคม 2551
ปรับปรุง8 มีนาคม 2551
24 กันยายน 2555
     เพิ่มคำสั่งบังคับรหัสอักขระเป็นภาษาไทย

subkanok_live@hotmail.com
http://reg.reru.ac.th/nwind