นักศึกษาที่ยังไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ไม่มีสิทธิ์สอบภาคปลาย
ติดต่อที่สำนักวิชาการและประมวลผล ด่วน!

ตรวจสอบตารางสอบภาคปลาย
- ตรวจสอบตารางสอบวิชาเลือกเสรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ภาค ปกติ
- ตรวจสอบตารางสอบวิชาเลือกเสรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ภาค กศ.ปช

- ตรวจสอบตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ภาค ปกติ
- ตรวจสอบตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ภาค กศ.ปช

- คำสั่งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ภาค ปกติ
- คำสั่งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ภาค กศ.ปช

ภาคเรียน รหัสนักศึกษา
[เช่น 1/2561] [เช่น 60433601034]

ตารางสอบนักศึกษา ภาค-
สาขาวิชา-
ระดับ -
รหัสหมู่เรียน -
ประจำภาคเรียน -

วัน-เดือน-ปี เวลา ห้องสอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน ผู้กำกับห้องสอบ หมายเหตุ
               
               
               
               
               
               

พัฒนาโปรแกรมโดย อ.ทรัพย์กนก (ชาอ่อน)รัตนมณเฑียรชัย
วัน-เดือน-ปี7 มีนาคม 2551
ปรับปรุง8 มีนาคม 2551
24 กันยายน 2555
     เพิ่มคำสั่งบังคับรหัสอักขระเป็นภาษาไทย

subkanok_live@hotmail.com
http://reg.reru.ac.th/nwind