โปรแกรมระบบสารสนเทศการศึกษา เวอร์ชัน 1.0 --> ออกแบบและพัฒนาโดย อ.ทรัพย์กนก รัตนมณเฑียรชัย --> E-Mail : subkanok@hotmail.com
 
ชื่อ : ทรัพย์กนก
นามสกุล : รัตนมณเฑียรชัย
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (กำลังศึกษา 2548 - ปัจจุบัน)
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง : อาจารย์อัตราจ้าง
E-Mail : subkanok@hotmail.com, rmc_subkanok@yahoo.com
ขอขอบคุณ : บิดร-มารดา (ผู้ไม่เคยที่จะไม่รักลูกแม้ลูกจะเป็นคนอย่างไร)
ออกแบบและพัฒนาโดย : อ.ทรัพย์กนก รัตนมณเฑียรชัย
อีเมล์ : rmc_subkanok@yahoo.com, subkanok@hotmail.com
Tel. : 01-9741905