นักศึกษาที่ยังไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ไม่มีสิทธิ์สอบภาคต้น
ติดต่อที่สำนักวิชาการและประมวลผล ด่วน!

ตรวจสอบตารางสอบภาคต้น
- ตรวจสอบตารางสอบวิชาเลือกเสรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ภาค ปกติ
- ตรวจสอบตารางสอบ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ภาค ปกติ
- คำสั่งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ภาค ปกติ
- คำสั่งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ภาค กศ.ปช

ภาคเรียน ผู้สอน
[เช่น 1/2562]

ตารางสอบนักศึกษา ภาค-
สาขาวิชา-
ระดับ -
รหัสหมู่เรียน -
ประจำภาคเรียน -

วัน-เดือน-ปี เวลา ห้องสอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน รหัสหมู่เรียน ผู้กำกับห้องสอบ หมายเหตุ
                 
                 
                 
                 
                 
                 

พัฒนาโปรแกรมโดย อ.ทรัพย์กนก (ชาอ่อน)รัตนมณเฑียรชัย
วัน-เดือน-ปี7 มีนาคม 2551
ปรับปรุง8 มีนาคม 2551

subkanok_live@hotmail.com
http://subkanok.reru.ac.th