โปรแกรมตรวจสอบตารางการใช้ห้องเรียน
หมายเลขห้อง ภาคเรียน

ดูข้อมูลอาคารห้องเรียนมหาวิทยาลัย...
วัน/เวลา1
08.00 08.50
2
08.50 09.40
3
09.40 10.30
4
10.30 11.20
5
11.20 12.10
6
12.10 13.00
7
13.00 13.50
8
13.50 14.40
9
14.40 15.30
10
15.30 16.20
11
16.20 17.10
12
17.10 18.00
13
18.00 18.50
จันทร์             
อังคาร             
พุธ             
พฤหัสบดี             
ศุกร์             
เสาร์             
อาทิตย์             

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาเรียน ห้องเรียน อาจารย์ผู้สอน รหัสหมู่เรียน สาขาวิชา